Contoh pidato tentang motivasi belajar

SEORANG PENGGUNA TELAH BERTANYA ūüĎá

Contoh pidato tentang motivasi belajar

INI JAWABAN TERBAIK ūüĎá

Jawaban
Jawaban yang benar diberikan: nununkhairina3149
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula  shalawat dan salam  kita Limpahkan kepada junjungan kita  Nabi besar Muhammad SAW. Yang membawa kita dari alam kegelapan menuju jalan yang terang.

Yang saya hormati  guru  Bahasa Indonesia SMA Kartika,dan teman-teman yang saya banggakan .

          Dikesempatan ini saya Pradipta Yoga Pratama

Ingin Berpidato Dengan Tema ‚ÄúMotivasi dalam belajar‚ÄĚ

Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya, hal ini bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai orang tersebut

          Sebagai seorang siswa kita harus memepunyai motivasi dalam belajar.

 Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita,semangat,dan keinginan untuk  meraih kesuksesan  dan cita-cita di dmasa depan kita kelak.

          Ibarat sebuah rumah ,motivasi merupakan pondasi dari rumah itu.Oleh sebab itu jika kita ingin membangun sebuah rumah yang Kokoh,kita harus mempunyai pondasi yang kuat agar rumah tersebut tidak mudah roboh,begitu juga bagi seorang siswa.

          Seorang siswa yang tidak memiliki motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak mempunyai semangat untuk mencapai impiannya,dan proses belajarpun  tidak menunjukkan suatu kemajuan.

Namun saya yakin dikelas ini sudah banyak diantara kita yang telah memiliki motivasi dalam belajar, Disamping itu motivasi dapat menjadi penggerak yang memberi kekuatan atau energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

Motivasi terbagi menjadi dua 

Pertama,Motivasi Intrinsik  atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang,

contohnya : semangat,keinginan untuk meningkatkan motivasi itu sendiri.

Yang kedua Motivasi Ekstrinsik  atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang,contohnya:keluarga,lingkungan,orang tua, dan teman-teman yang bias menimbulkan motivasi  .

Jadi ,mulai dari sekarang ,saat ini dan detik ini kita harus selalu mempunyai motivasi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah .sehingga, belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang dan saya harap kita dapat melakukan hal yang terbaik

         Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya sampaikan,Jika ada sepatah kata yang salah Mohon dimaafkan,dan Terimakasih atas perhatiannya .

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu  

Jawaban
Jawaban yang benar diberikan: khansa2975
Assalamualaikum wr wb
Saya disinj untuk mengajak semua orang lain untuk bersama sama belajar mengikuti program Osis di sekolah yang kita banggakan ini adapun kiranya kita terpilih akan menjadi calon pemimpin masa depan sekolah yang baik, bertanggung jawab dan disiplin tentunya. Bagi kalian Osis hanya terpilih beberapa saja tapi kaliyan jangan iri hati karna bagi yang terpilih itu wakil dari kelas kaliyan yang terbaik

Jawaban
Jawaban yang benar diberikan: randiya
URANG SUNDA KUDU NGAROJONG KANA ATIKAN
PIKEUN SUKSESNA KAWAJIBAN DIAJAR 12 TAUN

assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sampurasun…..
Déwan yuri anu ku sim abdi di pihormat, ibu kalih bapa guru nu sami rawuh di ieu tempat, teu kakantun réréncangan sadaya anu ku sim abdi di pitresna.

Bismillah wiwitan kedalna lisan kairing ku rasa sukur ka Alloh SWT nu Maha Ghopur tur mihéman, ngancikeun cahaya iman tina galeuh sanubari, mugi sing ulah poék deui, komo kudu luncat mulang tali gadang, sing kukuh tur pengkuh teu unggut kalinduan teu gédag kaanginan.

Sholawat salam nu jadi panguat rasa tilam katresna, mugi tetep dilélérkeun ka kanjeng nabi Muhammad SAW, miwah kulawargana, sohabatna tug dugi ka umatna nu tumut turut kana ajaranana.

Dina kasempetan nu sa√© ieu dina raraga lomba biantara sunda 6 taun, sim abdi bad√© ngabantun judul ‚ÄúUrang Sunda Kudu Ngarojong Kana Atikan, Pikeun Suks√©sna Kawajiban di Ajar 12 Tahun‚ÄĚ.

Déwan yuri nu ku sim abdi di pihormat,
Masalah atikan mangrupikeun, salah sawios kawajiban kangg√© urang sadayana, milari √©lmu t√©h dianjurkeun ku agama boh kupamar√©ntah, sabab ku ayana atikan manusa tiasa undak darajatna dibandingkeun jeung manusa nu teu ngagaduhan atikan. Sakumaha pitutur sepuh ‚Äújalmi nu gaduh √©lmumah calikna pangpayunna, lohokna pang panjangna iketna pangrubakna‚ÄĚ.

Taun ajaran énggal ayeuna nu badé kasampeur, mangrupikeun salah sawios tatapakan nu énggal pikeun seuweu-siwi tatar galuh Ciamis, pikeun neraskeun sadaya nu sakola dasar ka sakola lanjutan tingkat awal, boh nu ti sakola lanjutan tingkat awal ka sakola lanjutan tingkat luhur,

Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat,
Jawa Barat nu di sebat Pasundan sabagian ageungna urang sunda parantos ti beh dituna k√©n√©h wanoh kana atikan, sateuacan UNICEF. Dina kamandangna ‚Äúlong life education‚ÄĚ nuntut √©lmu t√©h sapanjang hirup, sepuh pini sepuh urang tos ngawanti-wanti supados seuweu-siwina teu jaranteun jalmi bodo, sateuacan aya program kawajiban diajar 9 tahun ayeuna rek diundakeun jadi 12 tahun sepuh pini sepuh sunda tos ngagaduhan kamandang ngeunaan filosopis dina atikan boh dina wanda kawih, sisindiran, paribasa atawa babasan.

Dina rompaka kawih anu kieu unggelna:
Néléngnéngkung Néléngnéngkung
Geura gedé geura jangkung
Geura sakola sing julung
Sangkan jadi jelma luhung

Néléngnéngkung Néléngnéngkung
Geura gede geura jangkung
Mun hidep pareng geus luhung
Poma ulah rek adigung

Filosopis dina wanda kawih diluhur écésna jéntré, urang sadaya kudu sakola nyuprih élmu, bari jeung lamun parantos gaduh élmu teu adigung adiguna.

Dina rumpaka sisindiran anu kieu unggelna.

Aya manuk dina pager
Na sukuna aya bola
Lamun urang haaing pinter
Kudu getol kasakola

Baju kutud heureut pola
Dikelin teu dijalujur
Lamun teu cucud ka sakola
Arisin balik kalembur

Sihoreng mun urang hoyong pinter teh kudu getol kasakola sabalikna mun urang teu junun kasakola bakal isin balik kaleumbur.

Déwan yuri nu ku sim abdi dipihormat, Bapa kalih Ibu anu sami rawuh ditempat, ogé réréncangan saperjoangan nu ku sim abdi dipikatresna,
Agama urang agama islam ngajarkeun umatna pikeun nyupri élmu dina salah sawios hadits nabi Muhammad saw.

Hartosna : Nyuprih élmu téh wajib pikeun muslimin jeung muslimat ti kawit na kandungan dugi ka alam kubur.

Ditegaskeun deui ku sepuh pini sepuh urang sadaya dina babasan ‚Äúelmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarnya‚ÄĚ.

Filosofis nu nyangkaruk dina babasan diluhur, urang sadaya sanés mung ukur nyuprih élmu wungkul tapi biayana gé kudu disiar, mun pareng geus linuhung ku élmu kudu siger tengah.
Kumargi kitu hayu urang sukséskeun Wajar Dikdas 12 Taun, rarojong program pamaréntah supaya sadaya janten murangkalih anu pinter bari jeung bener, cageur bari jeung sing singer. Mun cageur, bageur, bener, pinter, tur singer insya allah moal kabalinger.
Pamendak pitutur sepuh urang sunda, luyu jeung agama diarigama, pamungkas:
Sing getol nginum jajamu
Nu guna nguatkeun urat
Sing getol neangan élmu
Nu guna dunya akhérat

Cag, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Leave a Comment